Psykoterapeuttiset palvelut ryhmissä

yellow_leena

Ryhmäpsykoterapia

Kuntouttavat ja eheyttävät ryhmäpsykoterapiapalvelut Helsingissä ja Lahdessa

Ryhmäterapia pyrkii, kuten myös yksilöterapia, viime kädessä yksilön psyyken eheyttämiseen. Ryhmäterapiassa keskitytään ihmisten väliseen yhteyteen ja yksilöterapiassa ihmisen ja hänen omaan sisäiseen yhteyteensä.

Ryhmien ja kurssien työmenetelminä käytetään ryhmäanalyyttisia sekä psykodraamamenetelmiä.

Ryhmäanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

Ryhmäanalyyttinen psykoterapia käyttää ryhmää, ryhmän sisäistä voimaa ja dynamiikkaa terapeuttisten päämäärien saavuttamiseksi.

Ryhmässä voi oppia omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa ja oppia avoimuuteen suhteessa itseen ja ympäristöön. Omien kokemusten jakaminen toisten kanssa mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen löytymisen toisilta saadun palautteen ja empatian kautta. Ryhmässä saadut kokemukset jakamisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja yhteisestä kasvun mahdollisuudesta, lisäävät työ- ja toimintakykyä.

Psykodraama

Psykodraama on koulutetun ammattilaisen, psykodraamaohjaajan, ohjauksessa tapahtuvaa luovaa ryhmätyötä, missä asioita käsitellään kokemuksellisesti psykodraaman menetelmin. Psykodraaman kantava idea on se, että kukin voi vuorollaan tulla nähdyksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Ryhmässä tapahtuva elämänkokemusten jakaminen ja käsittely on merkittävä terapeuttinen apu. Psykodraamassa ihmistä autetaan tekemään näkyväksi, kertomisen sijasta, niitä asioita ja kysymyksiä, jotka liittyvät omaan elämään. Psykodraama tutkii psykologista totuutta ja sen tavoitteena on itsetuntemuksen lisääntyminen, persoonallisuuden eheytyminen, oman elämän hallinta sekä ihmissuhde- ja ongelmaratkaisutaitojen lisääntyminen. Ryhmään osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta ko. ryhmissä.


Psykoterapiapalvelut Tmi Leena Tåg, Leena Tåg, gsm: +358 45 639 8848, s-posti: leena.tag@eloonverkosto.fi, www.leenatag.fi


all_colors Paluu Psykoterapiapalvelut Tmi Leena Tåg:n etusivulle

all_colors Paluu Eloon-verkoston etusivulle